CM to attend Kshatriya Chintan Sabha at BAPS Swaminarayan Temple, Rajkot

CM to attend Kshatriya Chintan Sabha at BAPS Swaminarayan Temple, Rajkot