CM to attend Yagna organized by Mahadev Yuvak Mandal at Bahucharaji Mandir, Maninagar, Ahmedabad

CM to attend Yagna organized by Mahadev Yuvak Mandal at Bahucharaji Mandir, Maninagar, Ahmedabad