CM attends Pranpratishtha Mahotsav of Shri Manilaxmi Tirth Anjanshalaka at Manej, Nr.Tarapur Chokdi

CM attends Pranpratishtha Mahotsav of Shri Manilaxmi Tirth Anjanshalaka at Manej, Nr.Tarapur Chokdi