CM to inaugurate India Chem 2017 at Mahatma Mandir, Gandhinagar

CM to inaugurate India Chem 2017 at Mahatma Mandir, Gandhinagar