Nadi Utsav Karyakram under Ajadi Ka Amrut Mahotsav – Tapi River Shramdan and River Cleanup

Nadi Utsav Karyakram under Ajadi Ka Amrut Mahotsav – Tapi River Shramdan and River Cleanup