અમદાવાદ એરપોર્ટમાં રૂ 10 કરોડની ‘ઈન-લાઈન બેગેજ સ્કેનિંગ’ : શંકાસ્પદ ચીઝવસ્તુ તુરંત ઝડપાશે