ગુડાનું ૬૦૨ કરોડનું બજેટ મંજુર: માળખાકીય સુવિધા પાર મહત્તમ લક્ષ્ય