નોન FRC અભ્યાસક્રમોમાં ખાનગી કોલેજ-યુનિ.માં પ્રવેશ મેળવતા SC-ST કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ મળશે