સખીમંડળોને 1 લાખની બેંકલોનમાં વ્યાજ માફ, ફ્લોર મિલ માટે સહાય