દહેજના ઉધ્યોગો માટે દરિયો જ બન્યો તારણહાર ડિસેલિનેશન થી જરૂરિયાતનું 50% પાણી મેળવાશે