દ્વારકામાં વિશ્વ કલ્યાણ માટે મહાયજ્ઞમાં મુખ્યમંત્રીએ આહુતિ આપી