રૂ.1005 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત 48 કિલો મીટર ના તારાપુર-વાસદ 6 લેન હાઈવે