શ્રમિકોના રેલ ભાડા પેટે 25 કરોડ, CM રાહત ફંડમાંથી ચૂકવાશે