Ahir Samaj’s Matrushri Rambai place, Vavaniya, Morbi