CM visits Swaminarayan Akshardham Temple, Gandhinagar