Guj CM inaugurated BINANAMAT AYOUG at Karmayogi Bhavan, Gandhinagar