Guj CM launched book ‘Parseva na Prernamurthi – Dr.Dahyabhai Patel’ at Falu, Tal.Vijapur