Guj CM Launches Urban Shala Praveshotsav At Ahmedabad