Guj CM made darshan of Bhavnath Mahadev and Shahi Ravedi Near Junagadh