Guj CM Shri Vijay Bhai Rupani launches shala praveshotav at Valsad