Guj CM Vijaybhai Rupnai attended AGRI ASIA FUNCTION at Mahatma Mandir, Ganadhinar