Guj CM visits Kantharpur Mahakali Vad Yatra-Pravasan Dham