CM felicitation program at Hemu Gadhvi Hall, Rajkot

CM felicitation program at Hemu Gadhvi Hall, Rajkot