CM joins Navaratri Mahotsav

CM joins Navaratri Mahotsav