Hon’ble PM visits Vidya Samiksha Kendra in Gandhinagar

Hon’ble PM visits Vidya Samiksha Kendra in Gandhinagar