Saurashtra Tamil Sangamam program begins near Shri Somnath Temple

Saurashtra Tamil Sangamam program begins near Shri Somnath Temple