Shala Praveshotsav of Traffic Signal School children

Shala Praveshotsav of Traffic Signal School children