સંદેશ આયોજીત “અગ્રેસર ગુજરાત – કોન્કલેવ” કાર્યક્રમ
સ્થળ : હોટલ હયાત, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ
સમય : સાંજે ૫.૩૦ વાગે

સંદેશ આયોજીત “અગ્રેસર ગુજરાત – કોન્કલેવ” કાર્યક્રમ
સ્થળ : હોટલ હયાત, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ
સમય : સાંજે ૫.૩૦ વાગે