મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા શ્રી પટેલ સેવા સમાજ સંચાલિત શ્રી કે.ડી.પરવાડિયા મલ્ટીસ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલના નવનિર્મિત હ્રદય રોગ વિભાગ (કેથલેબ) તથા બે નવા મોડ્યુલર ઓપરેશન થીયેટરનું લોકાર્પણ

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા શ્રી પટેલ સેવા સમાજ સંચાલિત શ્રી કે.ડી.પરવાડિયા મલ્ટીસ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલના નવનિર્મિત હ્રદય રોગ વિભાગ (કેથલેબ) તથા બે નવા મોડ્યુલર ઓપરેશન થીયેટરનું લોકાર્પણ