મુખ્યમંત્રીશ્રી સુરતમાં સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ દ્વારા સ્થાપિત છાત્રાલયનો શિલાન્યાસ કરશે
સમય : 10:00 AM

મુખ્યમંત્રીશ્રી સુરતમાં સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ દ્વારા સ્થાપિત છાત્રાલયનો શિલાન્યાસ કરશે
સમય : 10:00 AM