માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ રાજકોટ સંસ્થાનમાં હાજરી આપી

માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ રાજકોટ સંસ્થાનમાં હાજરી આપી