આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ્‌ હસ્તે પાવાગઢ પર્વત પર પુન:નિર્મિત કાલિકા મંદિરના શિખર પર ધ્વજારોહણ.

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ્‌ હસ્તે પાવાગઢ પર્વત પર પુન:નિર્મિત કાલિકા મંદિરના શિખર પર ધ્વજારોહણ.