કેન્દ્રીય ગૃહ-સહકાર મંત્રી શ્રી અમિત શાહના વરદ હસ્તે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત પોલીસના સ્ટેટ લેવલ કમાન્ડ એન્ડ કન્ટ્રોલ સેન્ટર ‘ત્રિનેત્ર’ નું ઉદ્ઘાટન

કેન્દ્રીય ગૃહ-સહકાર મંત્રી શ્રી અમિત શાહના વરદ હસ્તે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત પોલીસના સ્ટેટ લેવલ કમાન્ડ એન્ડ કન્ટ્રોલ સેન્ટર ‘ત્રિનેત્ર’ નું ઉદ્ઘાટન