નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત સ્કૂલ ઓફ લો, ફોરેન્સિક જસ્ટિસ એન્ડ પોલિસી સ્ટડીઝનું ઉદ્ઘાટન
સ્થળ: નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિ., સેક્ટર – 9, ગાંધીનગર
સમય: સવારે ૧૧.૩૦ વાગે

નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત સ્કૂલ ઓફ લો, ફોરેન્સિક જસ્ટિસ એન્ડ પોલિસી સ્ટડીઝનું ઉદ્ઘાટન
સ્થળ: નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિ., સેક્ટર – 9, ગાંધીનગર
સમય: સવારે ૧૧.૩૦ વાગે