મહાત્મા મંદિરની મુલાકાત, ગાંધીનગર

મહાત્મા મંદિરની મુલાકાત, ગાંધીનગર