જામનગર ખાતે ‘ગુજરાત ગૌરવ દિવસ’ રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણીના ભાગરૂપે પોલીસ પરેડ

જામનગર ખાતે ‘ગુજરાત ગૌરવ દિવસ’ રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણીના ભાગરૂપે પોલીસ પરેડ