માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વર્ચ્યુઅલ ઉપસ્થિતિમાં SWAGAT કાર્યક્રમના 20 વર્ષ પૂર્ણ થવા નિમિત્તે કાર્યક્રમ.

માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વર્ચ્યુઅલ ઉપસ્થિતિમાં SWAGAT કાર્યક્રમના 20 વર્ષ પૂર્ણ થવા નિમિત્તે કાર્યક્રમ.