શ્રી સ્વામિનારાયણ કન્યા ગુરુકુળ, સુરત શિલાન્યાસ સમારોહ

શ્રી સ્વામિનારાયણ કન્યા ગુરુકુળ, સુરત શિલાન્યાસ સમારોહ