મહિલા-બાળ વિકાસ કમિશનર કચેરી ગાંધીનગર ખાતે ‘સ્ટેટ મેનેજમેન્ટ સેન્ટર’નો શુભારંભ

Posted on 07, Oct 2019

મહિલા અને બાળ વિકાસની વિવિધ યોજનાઓ, સેવાઓ, અન્ય કામગીરી તેમજ પ્રગતિ ઉપર દેખરેખ રાખવાના હેતુથી મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીના હસ્તે મહિલા અને બાળ વિકાસ કમિશનરની કચેરી, બ્લોક-૨૦, ડૉ. જીવરાજ મહેતા, ગાંધીનગર ખાતે ‘સ્ટેટ મેનેજમેન્ટ સેન્ટર’નો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ નવિન સન્ટરમાં આંગણવાડી કાર્યકર, તેડાગરની દૈનિક હાજરી તેમજ મુખ્ય સેવિકાની દૈનિક હાજરી ઉપર દેખરેખ રાખશે. આ સેન્ટર થકી ICDS-CASના અમલીકરણ માટે વધુ સરળતા રહેશે. આંગણવાડીમાં લાભાર્થીઓની દૈનિક હાજરીનું તેમજ સેજા, ઘટક અને જિલ્લાની કામગીરીનું ICDS-CAS દ્વારા  મોનીટરીંગ કરવામાં આવશે. સ્ટેટ મેનેજમેન્ટ સેન્ટરમાં એક વોલ તૈયાર કરવામાં આવશે જેમાં જિલ્લા, ઘટક, સેજા અને આંગણવાડી મુજબ કામગીરી પર દેખરેખ રાખી શકાશે.

આ સેન્ટરમાં કુલ ૧૬ સ્ટેટ ડેસ્ક ઓપરેટર હશે. તેમને ફાળવવામાં આવેલ જિલ્લા મુજબ કામગીરીનું વીડિયો વોલના માધ્યમથી મોનીટરીંગ કરશે તેમજ જિલ્લા કક્ષાએ પીઓને સંપર્ક કરીને જરૂરી સુચના અપાશે તેમજ માહિતી મેળવશે. સ્ટેટ ડેસ્ક ઓપરેટર ICDS-CAS સ્માર્ટ ફોનના લોન્ચીંગમાં મદદરૂપ થશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, દરેક સ્ટેટ ડેસ્ક ઓપરેટર પાસે ૧૫૦ સેજા, ૩૦ ઘટક હશે જેની તેમણે નિયમિત સમયમર્યાદામાં વિગત મેળવવાની રહેશે.

અત્રે નોંધનીય છે કે, ICDS-CASને CM-Dashboard સાથે જોડી પોષણને લગતી તમામ અગત્યની કામગીરની દેખરેખ CM-Dashboard દ્વારા રાખવામાં આવી રહી છે.

Source: Information Department, Gujarat