ગુજરાત બજેટ 2022-23

 

વિકાસલક્ષી ખર્ચમાં વિવિધ સેક્ટરોનો હિસ્સો 2022-23

 

ગુજરાત બજેટ 2022-23 હાઇલાઇટ્સ

શિક્ષણ વિભાગ

શિક્ષણ વિભાગ માટે કુલ ₹34,884 કરોડની જોગવાઈ

આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ માટે કુલ ₹12,240 કરોડની જોગવાઈ

કૃષિ, ખેડૂતોનું કલ્યાણ અને સહકાર

કૃષિ, ખેડૂતોના કલ્યાણ અને સહકાર માટે કુલ ₹7737 કરોડની જોગવાઈ.

સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ માટે કુલ ₹4782 કરોડની જોગવાઈ

પંચાયત અને ગ્રામીણ વિકાસ

પંચાયત, ગ્રામીણ આવાસ અને ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ માટે કુલ ₹9048 કરોડની જોગવાઈ

પાણી પુરવઠો અને સંસાધનો

જળ સંસાધન વિભાગ માટે ₹5339 કરોડ અને પાણી પુરવઠા વિભાગ માટે કુલ ₹5451 કરોડની જોગવાઈ.

ગૃહ વિભાગ

ગૃહ વિભાગ માટે કુલ ₹8325 કરોડની જોગવાઈ

બંદરો અને પરિવહન

બંદરો અને પરિવહન વિભાગ માટે કુલ ₹1504 કરોડની જોગવાઈ

એનર્જી અને પેટ્રોકેમિકલ્સ

ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ માટે કુલ ₹15568 કરોડની જોગવાઈ.

વિડીયોઃ ગુજરાત બજેટ

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ ગુજરાત બજેટ 2022-23નું સ્વાગત કર્યું

FM શ્રી કનુભાઈ દેસાઈએ વિધાનસભામાં રાજ્યનું વર્ષ 2022-23નું બજેટ રજૂ કર્યુ