અધિકારીશ્રીની યાદી (CMO)

watch-video-bg
ક્રમઅધિકારીશ્રીનું નામ   હોદ્દોકાર્યાલયનો નંબર
૧.શ્રી કે. કૈલાસનાથન, IASમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના મુખ્ય અગ્ર સચિવ૨૩૨૫૦૦૧૮

૨૩૨૫૪૫૩૯

૨.શ્રી પંકજ જોષી, IASમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધિક મુખ્ય સચિવ૨૩૨૫૦૦૨૦

૨૩૨૫૦૦૭૮

૩.શ્રીમતી અવંતિકા સિંઘ, IASમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવ૨૩૨૫૦૦૨૫

૨૩૨૫૦૦૨૩

૪.શ્રી એ.બી.પંચાલ, IASમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના ખાસ ફરજ પરના અધિકારી૨૩૨૫૦૦૦૫
૫.ર્ડા. એમ. ડી. મોડિયા, IASમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના ખાસ ફરજ પરના અધિકારી૨૩૨૫૦૦૩૭
૬.શ્રી એન. એન. દવે, IASમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના ખાસ ફરજ પરના અધિકારી૨૩૨૫૦૦૯૭

૨૩૨૫૦૦૮૯

૭.શ્રી નીલ પટેલમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના અંગત મદદનીશ૨૩૨૫૦૦૪૯
૮.શ્રી ડી. આર. ત્રિવેદીઅધિક સચિવ૨૩૨૫૦૨૯૯
૯.શ્રી જે. પી. મોઢાસંયુકત સચિવ૨૩૨૫૦૦૬૮
૧૦.શ્રી પરિમલ શાહસંયુકત સચિવ૨૩૨૫૦૦૬૬
૧૧.શ્રી ભાવેશ પટેલનાયબ સચિવ૨૩૨૫૦૦૬૧
૧૨.શ્રી આર.વી. વ્યાસમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના ખાસ ફરજ પરના અધિકારી૨૩૨૫૦૦૭૨
૧૩.શ્રી યોગેન્દ્ર દેસાઈમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના ખાસ ફરજ પરના અધિકારી૨૩૨૫૦૦૭૫
૧૪.શ્રી પ્રણવકુમાર પારેખમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના ખાસ ફરજ પરના અધિકારી૨૩૨૫૦૦૫૭
૧૫.શ્રી પરાગ શાહનાયબ સચિવ૨૩૨૫૦૦૭૩
૧૬.શ્રી ડી. એ. શાહનાયબ સચિવ૨૩૨૫૦૦૬૫
૧૭.શ્રી વી ડી વાઘેલાઅધિક મુખ્ય નગર નિયોજક૨૩૨૫૦૦૩૯
૧૮.શ્રી ઉદય વૈષ્ણવનાયબ માહિતી નિયામક૨૩૨૫૪૪૪૪
૧૯.શ્રી હિતેષ પંડયામાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધિક જનસંપર્ક અધિકારી૨૩૨૫૯૫૫૯

ફેક્સ નંબર – 2322101 (STD કોડ -079)