અધિકારીશ્રીની યાદી (CMO)

watch-video-bg
ક્રમઅધિકારીશ્રીનું નામ   હોદ્દોકાર્યાલયનો નંબર
શ્રી કે. કૈલાસનાથન, IAS, Retd.માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના મુખ્ય અગ્ર સચિવ૨૩૨૫૦૦૧૮

૨૩૨૫૪૫૩૯

ડૉ. હસમુખ અઢિયા, IAS, Retd.માન. મુખ્યમંત્રીના મુખ્ય સલાહકાર૨૩૨૫૮૪૯૫
શ્રી એસ. એસ. રાઠોર, Retd.માન. મુખ્યમંત્રીના સલાહકાર૨૩૨૫૦૧૪૮
શ્રી પંકજ જોષી, IASમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધિક મુખ્ય સચિવ૨૩૨૫૦૦૨૦

૨૩૨૫૦૦૭૮

શ્રીમતી અવંતિકા સિંઘ, IASમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના સચિવ૨૩૨૫૦૦૨૫

૨૩૨૫૦૦૨૩

શ્રી એ.બી.પંચાલ, IAS, Retd.માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (ઉદ્યોગ)૨૩૨૫૦૦૦૫
શ્રી ડી. કે. પારેખ , IASમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (મહેસૂલ & શહેરી વિકાસ)૨૩૨૫૦૦૩૭

૨૩૨૫૦૦૪૬

શ્રી ડી. આર. ત્રિવેદીઅધિક સચિવ૨૩૨૫૦૨૯૯
શ્રી જે. પી. મોઢાસંયુકત સચિવ૨૩૨૫૦૦૬૮
૧૦સંયુકત સચિવ૨૩૨૫૦૦૬૬
૧૧શ્રી અજય ભટ્ટનાયબ સચિવ૨૩૨૫૦૦૯૮
૧૨શ્રી ભાવેશ પટેલનાયબ સચિવ૨૩૨૫૦૦૬૧
૧૩નાયબ સચિવ૨૩૨૫૦૦૬૫
૧૪શ્રી આર. વી. વ્યાસમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (જન સંપર્ક યુનિટ)૨૩૨૫૦૦૭૨
૧૫શ્રી યોગેન્દ્ર દેસાઈમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (સી. એમ. ડેસબોર્ડ)૨૩૨૫૦૦૭૫
૧૬શ્રીમતી મિતા જોષીમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધિક કલેક્ટર (વહીવટ)૨૩૨૫૦૦૫૭
૧૭શ્રી પરાગ શાહમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના ખાસ ફરજ પરના અધિકારી૨૩૨૫૦૦૫૩
૧૮શ્રી પ્રણવકુમાર પારેખમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (મુલાકાત)૨૩૨૫૦૦૯૭

૨૩૨૫૦૦૮૯

૧૯શ્રી વિવેક ત્રિવેદી માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના નાયબ રજીસ્ટ્રાર (સોશિયલ મીડિયા અને આઈ.ટી.)૨૩૨૫૯૫૫૯
૨૦શ્રી ચૈતન્ય શાહમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના ખાસ ફરજ પરના અધિકારી૨૩૨૫૦૦૩૯
૨૧સુશ્રી ઋજુતા ત્રિવેદી ઉપ સચિવ૨૩૨૫૦૦૪૩
૨૨શ્રી મનોજ જેઠવા ઉપ સચિવ૨૩૨૫૦૦૪૧
૨૩શ્રી જપન દવેઉપ સચિવ૨૩૨૫૮૧૭૩
૨૪શ્રી વર્ષાંત રંભાપુરવાલા ઉપ સચિવ૨૩૨૫૦૦૧૮
૨૫શ્રીમતી ભારતીબા વાઘેલાનાયબ કલેક્ટર૨૩૨૫૦૦૫૪
૨૬શ્રી પ્રશાંત માંગુડાનાયબ કલેક્ટર૨૩૨૫૦૦૨૨
૨૭શ્રી હાર્દિક ખાણદરનાયબ નિયામક૨૩૨૫૯૫૩૧
૨૮શ્રી નીલ પટેલમાન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના અંગત મદદનીશ૨૩૨૫૦૦૪૯
૨૯શ્રી ઉદય વૈષ્ણવનાયબ માહિતી નિયામક૨૩૨૫૪૪૪૪
૩૦શ્રી પરિમલ વાય. દેસાઇનાયબ માહિતી નિયામક૨૩૨૫૯૫૩૪
૩૧શ્રી વિવેક ત્રિવેદીનાયબ રજીસ્ટ્રાર (માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના અધિક જનસંપર્ક અધિકારી)૨૩૨૫૯૫૫૯

ફેક્સ નંબર – 2322101 (STD કોડ -079)