વાઇબ્રન્ટ સમિટ પૂર્વે કુલ 2,761 કરોડના 10 MoU સંપન્ન