10મી વાઇબ્રન્ટ સમિટ 2022 – ‘આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારત’ ની થીમ