ગ્લોબલ એસોસીએસન ઓફ ફિઝિશિયન્સ ઓફ ઇન્ડિયન ઓરિજિનની 13મી કોન્ફેરેન્સનો ગાંધીનગરમાં પ્રારંભ