8 મહાનગરો અને 156 નગરપાલિકાની પ્રથમ હપ્તાની ગ્રાન્ટ રૂપે 1512 કરોડ ફાળવાયા