વિએસ માટે રિવરફ્રન્ટ પર 20 હજાર ચોરસ ફુટ જગ્યા ફાળવાશે