શહેરમાં 45 ખાનગી હોસ્પિટલમાં 2000 બેડ નિઃશુલ્ક સારવાર માટે અનામત