ગ્રામ્યના કોમ્યુનિટી કોવીડ સેંટરમાં આઇસોલેશન માટે 2627 દર્દી દાખલ