રથયાત્રામાં સૌ પ્રથમવાર 3D ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરાશે