અકસ્માતને મૃતકોને ચાર લાખ, ઈજાગ્રસ્તોને 50,000 વળતર